From 1 - 10 / 130
  • Databank met gegevens betreffende vis, epibenthos en hydrografie, verzameld tijdens de DFS. NB. Deze laag is niet meer beschikbaar in de viewer.

  • Grens van het gebied PKB Waddenzee

  • Opslibbingsgegevens, maaiveldhoogte en vegetatieontwikkeling op diverse locaties langs de Friese en Groninger kust.

  • Opslibbingsgegevens, maaiveldhoogte en vegetatieontwikkeling op diverse locaties langs de Friese en Groninger kust.

  • Opslibbingsgegevens, maaiveldhoogte en vegetatieontwikkeling op diverse locaties langs de Friese en Groninger kust.

  • Binnen het landelijk meetprogramma worden jaarlijks volgens een vast schema lodingen uitgevoerd van de diepte van een groot aantal gebieden op zee en langs de kust. Op basis hiervan kan worden vastgesteld hoe de hoogteligging van de bodem erbij ligt en in welke mate deze in hoogte fluctueert. Deel van de metingen worden uitgevoerd binnen het kader van de JAaRlijkse KUStmeting (JARKUS), waarbij op elke kustraai onder meer het profiel van de onderwateroever wordt bepaald. Van elk deelgebied binnen de Waddenzee wordt elke 6 jaar de diepteligging van de bodem bepaald (vaklodingen) in combinatie met de hoogteligging van droogvallende delen (LiDAR). Op plaatsen waar snelle veranderingen kunnen optreden waardoor gevaar voor de scheepvaart of de kustveiligheid kan ontstaan wordt vaker gelood tot soms wel meerdere keren per jaar.

  • Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland. Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend. Nederland was een van de zestien landen die het Verdrag toen ondertekende. In 1980 heeft Nederland het Verdrag geratificeerd. 'Wetlands' ofwel 'nat land' is officieel gedefinieerd volgens het Ramsar Verdrag als: 'Waterrijke gebieden, moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, met stilstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van zeewater, waarvan de diepte bij eb niet meer is dan zes meter'. Hierbij behoren tevens de aan watergebieden grenzende oever- en kustgebieden en binnen deze gebieden gelegen eilanden of zeewatergebieden. In Nederland zijn in totaal 44 Wetlands.

  • Opslibbingsgegevens, maaiveldhoogte en vegetatieontwikkeling op diverse locaties langs de Friese en Groninger kust.

  • Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Deze bestandsopname wordt 1 maal per jaar in het voorjaar uitgevoerd door Wageningen Marine Research (voorheen IMARES) in het kader van de beleidsmonitoring. De opdrachtgever is de Directie Agro en Natuur / Dierlijke Agroketens en Voedselkwaliteit. De contouren van de mossel- en oesterbanken zijn niet definitief. De contouren zijn ofwel door veldwerk nieuw ingetekend ofwel uit voorgaande jaren overgenomen. Contouren kunnen worden bijgesteld tot twee jaar na opname. Voor meer informatie over de inwinningsmethodiek zie http://edepot.wur.nl/318028.

  • Vuurtorens langs de Nederlandse kust