From 1 - 6 / 6
  • Lijnen van de Waterkeringen van Rijkswaterstaat en de Waterschappen.

  • Palenrij haaks op de kust met annotatie gedigitaliseerd uit zeekaarten

  • De dataset RCE-Dijkenkaart bevat een landelijke kartering van de dijken en kaden in Nederland. In deze dataset zijn ook veel dijken opgenomen die inmiddels verdwenen zijn. Het bestand is gebaseerd op verschillende inventarisaties door provincies, aanvullende inventarisaties in opdracht van de Rijksdienst, eigen inventarisaties, leggers van waterschappen, nieuwe en oude topografische kaarten, de Waterstaatskaart (1860-1890), de Algemeene Rivierkaart 1e druk (1830-1915), het Actueel Hoogtebestand Nederland en het OpenTopo kaartbeeld. De dataset bestaat uit 1 tabel met daarin onder meer velden met de dijknaam, de datering, de status van de dijk, de oorspronkelijke functie en een veld bijzonderheden met verdere cultuurhistorisch relevante informatie.

  • Deze landelijke dataset bevat stiltegebieden die provincies hebben aangewezen. Deze dataset wordt gebruikt voor de Informatiekaart Natuur (IKN). De IKN is een initiatief van de gezamenlijke provincies en biedt een landelijk en actueel beeld van waar regels voor natuur gelden.

  • Met ingang van november 2005 is in navolging van Duitsland en Denemarken een klein deel van de Nederlandse Waddenzee gesloten voor (potentieel) schadelijke menselijke activiteiten. Het betreft een geulsysteem ten zuiden van Rottumerplaat. Doel van deze sluiting is om de ongestoorde ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee te kunnen volgen.

  • Percelen, in rijkseigendom, in de Kustwateren en het Grevelingenmeer, waar de huurder mosselen dan wel oesters mag kweken en oogsten.