From 1 - 10 / 39
  • In het kader van Natura2000 worden gebiedsdekkende habitatkarteringen opgebouwd voor gebieden die zijn aangewezen als habitatrichtlijngebied. Deze worden conform de profieldocumenten https://www.natura2000.nl/profielen/habitattypen afgeleid van verschillende bronnen. Bronnen zijn vegetatiekarteringen van Rijkswaterstaat en andere terreinbeheerders, waterplantenkarteringen, dieptegegevens, ecotopenkaarten, topografische kaarten en luchtfotos. Door incompleet bron-materiaal kunnen T0-kaarten fouten bevatten. Rapportages zijn vindbaar via https://open.rws.nl/open-overheid/onderzoeksrapporten/

  • Databank met gegevens krabben en garnalen op 5 stations op het Balgzand

  • In het kader van Natura2000 worden gebiedsdekkende habitatkarteringen opgebouwd voor gebieden die zijn aangewezen als habitatrichtlijngebied. Deze worden conform de profieldocumenten https://www.natura2000.nl/profielen/habitattypen afgeleid van verschillende bronnen. Bronnen zijn vegetatiekarteringen van Rijkswaterstaat en andere terreinbeheerders, waterplantenkarteringen, dieptegegevens, ecotopenkaarten, topografische kaarten en luchtfotos. Door incompleet bron-materiaal kunnen T0-kaarten fouten bevatten. Rapportages zijn vindbaar via https://open.rws.nl/open-overheid/onderzoeksrapporten/

  • Databank met gegevens betreffende de verspreiding van Groot en Klein Zeegras in de Waddenzee (en de Oosterschelde, Westerschelde, Grevelingen en andere Zeeuwse wateren).

  • Databank met gegevens betreffende de verspreiding van Groot en Klein Zeegras in de Waddenzee (en de Oosterschelde, Westerschelde, Grevelingen en andere Zeeuwse wateren).

  • Databank met gegevens betreffende de verspreiding van Groot en Klein Zeegras in de Waddenzee (en de Oosterschelde, Westerschelde, Grevelingen en andere Zeeuwse wateren).

  • De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht EU-lidstaten om goede ecologische en chemische toestand van alle aangewezen waterlichamen (rivieren, meren, overgangs- en kustwateren) tegen 2015. Daarom is door Rijkswaterstaat Waterdienst het project ‘Onderzoek slibhuishouding Eems-Dollard’ gestart. Het doel van dit project, uitgevoerd door Deltares en Wageningen Marine Research (toen nog IMARES), was om onze kennis over de slibdynamiek in het Eems-estuarium te verbeteren, om de redenen voor de toename van troebelheid te identificeren en om maatregelen te definiëren voor een goede ecologische toestand van het estuarium. Het hele onderzoek bestaat uit een analyse van beschikbare data, het verzamelen van nieuwe data en het verbetering en toepassing van numerieke modellen. Deze dataset is verzameld door Wageningen Marine Research, en is gebruikt om de numerieke modellen te voorzien van ecologische gegevens, en om een aantal primaire productie-gerelateerde vragen te beantwoorden die belangrijk zijn om het doel (3) te bereiken. De dataset beschrijft de aanwezigheid van fytoplankton en primaire productie in 2012 en 2103, en op de aanwezigheid van fytobenthos en primaire productie in 2013. Daarnaast werden concentraties van nutriënten, zwevende stoffen en een aantal bijbehorende variabelen gemeten. Een gedetailleerd rapport met een overzicht van de toegepaste methoden, de analytische procedures en de resultaten worden geleverd als ‘Full data report’ (Brinkman et al, 2014). Op dit moment zijn de data voor pelagische primaire productie, algengroepen, Pocketbox sensordata, en nutriënten beschikbaar gemaakt.

  • Tellen van de aantallen over zee naar noord en zuid (oost/west in Waddengebied) trekkende vogels vanaf locaties langs de kust, waarbij ook de waargenomen zeezoogdieren (zeehonden, Bruinvissen) worden geregistreerd. De waargenomen aantallen worden per uur genoteerd. Geeft inzicht in aantalsveranderingen (en daarmee van het verloop van de trek) gedurende het jaar, per locatie en in de loop van de tijd.

  • Databank met gegevens betreffende vis, epibenthos en hydrografie, verzameld tijdens de DFS.

  • Databank met gegevens betreffende vis, epibenthos en hydrografie, verzameld tijdens de DFS.