From 1 - 10 / 15
  • Dit project heeft als doel het monitoren van areaal en kwaliteit van de vastelandskwelders (kwelderwerken) in Noord-Groningen en Friesland. Dit dient als beleidsondersteuning voor het Ministerie van EZ bij verschillende (beleids-) vragen, het vaststellen van beleid voor de Waddenzee en voor nationale en internationale rapportage verplichtingen. Verscheidene belanghebbende partijen op lokaal, nationaal en trilateraal niveau zijn gebaat bij een goed onderbouwd en afgewogen beheer van deze kwelders. De resultaten van de lange-termijn monitoring, beheerexperimenten en advies gebaseerd op praktijkervaring worden teruggekoppeld naar beheerders en eigenaren om zo het beheer voortdurend te optimaliseren.

  • Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Deze bestandsopname wordt 1 maal per jaar in het voorjaar uitgevoerd door Wageningen Marine Research (voorheen IMARES) in het kader van de beleidsmonitoring. De opdrachtgever is de Directie Agro en Natuur / Dierlijke Agroketens en Voedselkwaliteit. De contouren van de mossel- en oesterbanken zijn niet definitief. De contouren zijn ofwel door veldwerk nieuw ingetekend ofwel uit voorgaande jaren overgenomen. Contouren kunnen worden bijgesteld tot twee jaar na opname. Voor meer informatie over de inwinningsmethodiek zie http://edepot.wur.nl/318028.

  • Dit project heeft als doel het monitoren van areaal en kwaliteit van de vastelandskwelders (kwelderwerken) in Noord-Groningen en Friesland. Dit dient als beleidsondersteuning voor het Ministerie van EZ bij verschillende (beleids-) vragen, het vaststellen van beleid voor de Waddenzee en voor nationale en internationale rapportage verplichtingen. Verscheidene belanghebbende partijen op lokaal, nationaal en trilateraal niveau zijn gebaat bij een goed onderbouwd en afgewogen beheer van deze kwelders. De resultaten van de lange-termijn monitoring, beheerexperimenten en advies gebaseerd op praktijkervaring worden teruggekoppeld naar beheerders en eigenaren om zo het beheer voortdurend te optimaliseren.

  • Aanwezigheid zeegras in trilaterale deel van de Waddenzee. Dit project heeft als doel het monitoren van areaal en kwaliteit van de vastelandskwelders (kwelderwerken) in Noord-Groningen en Friesland. Dit dient als beleidsondersteuning voor het Ministerie van EZ bij verschillende (beleids-) vragen, het vaststellen van beleid voor de Waddenzee en voor nationale en internationale rapportage verplichtingen. Verscheidene belanghebbende partijen op lokaal, nationaal en trilateraal niveau zijn gebaat bij een goed onderbouwd en afgewogen beheer van deze kwelders. De resultaten van de lange-termijn monitoring, beheerexperimenten en advies gebaseerd op praktijkervaring worden teruggekoppeld naar beheerders en eigenaren om zo het beheer voortdurend te optimaliseren.

  • Dit project heeft als doel het monitoren van areaal en kwaliteit van de vastelandskwelders (kwelderwerken) in Noord-Groningen en Friesland. Dit dient als beleidsondersteuning voor het Ministerie van EZ bij verschillende (beleids-) vragen, het vaststellen van beleid voor de Waddenzee en voor nationale en internationale rapportage verplichtingen. Verscheidene belanghebbende partijen op lokaal, nationaal en trilateraal niveau zijn gebaat bij een goed onderbouwd en afgewogen beheer van deze kwelders. De resultaten van de lange-termijn monitoring, beheerexperimenten en advies gebaseerd op praktijkervaring worden teruggekoppeld naar beheerders en eigenaren om zo het beheer voortdurend te optimaliseren.

  • Dit project heeft als doel het monitoren van areaal en kwaliteit van de vastelandskwelders (kwelderwerken) in Noord-Groningen en Friesland. Dit dient als beleidsondersteuning voor het Ministerie van EZ bij verschillende (beleids-) vragen, het vaststellen van beleid voor de Waddenzee en voor nationale en internationale rapportage verplichtingen. Verscheidene belanghebbende partijen op lokaal, nationaal en trilateraal niveau zijn gebaat bij een goed onderbouwd en afgewogen beheer van deze kwelders. De resultaten van de lange-termijn monitoring, beheerexperimenten en advies gebaseerd op praktijkervaring worden teruggekoppeld naar beheerders en eigenaren om zo het beheer voortdurend te optimaliseren.

  • Tellen van de aantallen over zee naar noord en zuid (oost/west in Waddengebied) trekkende vogels vanaf locaties langs de kust, waarbij ook de waargenomen zeezoogdieren (zeehonden, Bruinvissen) worden geregistreerd. De waargenomen aantallen worden per uur genoteerd. Geeft inzicht in aantalsveranderingen (en daarmee van het verloop van de trek) gedurende het jaar, per locatie en in de loop van de tijd.

  • Binnen het landelijk meetprogramma worden jaarlijks volgens een vast schema lodingen uitgevoerd van de diepte van een groot aantal gebieden op zee en langs de kust. Op basis hiervan kan worden vastgesteld hoe de hoogteligging van de bodem erbij ligt en in welke mate deze in hoogte fluctueert. Deel van de metingen worden uitgevoerd binnen het kader van de JAaRlijkse KUStmeting (JARKUS), waarbij op elke kustraai onder meer het profiel van de onderwateroever wordt bepaald. Van elk deelgebied binnen de Waddenzee wordt elke 6 jaar de diepteligging van de bodem bepaald (vaklodingen) in combinatie met de hoogteligging van droogvallende delen (LiDAR). Op plaatsen waar snelle veranderingen kunnen optreden waardoor gevaar voor de scheepvaart of de kustveiligheid kan ontstaan wordt vaker gelood tot soms wel meerdere keren per jaar.

  • Binnen het landelijk meetprogramma worden jaarlijks volgens een vast schema lodingen uitgevoerd van de diepte van een groot aantal gebieden op zee en langs de kust. Op basis hiervan kan worden vastgesteld hoe de hoogteligging van de bodem erbij ligt en in welke mate deze in hoogte fluctueert. Deel van de metingen worden uitgevoerd binnen het kader van de JAaRlijkse KUStmeting (JARKUS), waarbij op elke kustraai onder meer het profiel van de onderwateroever wordt bepaald. Van elk deelgebied binnen de Waddenzee wordt elke 6 jaar de diepteligging van de bodem bepaald (vaklodingen) in combinatie met de hoogteligging van droogvallende delen (LiDAR). Op plaatsen waar snelle veranderingen kunnen optreden waardoor gevaar voor de scheepvaart of de kustveiligheid kan ontstaan wordt vaker gelood tot soms wel meerdere keren per jaar. Samenstelling van diepte gegevens van diverse bronnen (Vaklodingen, Jarkus) met als meest recente jaar 2009. Resolutie is 20m.  Deze gegevens zijn gebruikt in systeemrapportage Wadden. 

  • Bij Tresoar duik je de geschiedenis van Fryslân in. Op digitale wijze of door het verleden letterlijk aan te raken. Tresoar is één grote schatkamer van Fryslân met schatten om te bekijken en te onderzoeken. Vreugde, verdriet of verbazing - één ding is zeker: het verleden maakt emoties los. Wij bewaren het Friese verleden en leggen verbinding met het nu en de toekomst. Waar komen we vandaan, hoe zijn we veranderd en waarom? Zoals een boom hoog kan reiken omdat hij diepe wortels heeft, zo krijgt het pad vooruit meer vastigheid als we kijken naar het pad dat we al hebben afgelegd.