From 1 - 8 / 8
  • Om te kunnen bepalen hoeveel er mag worden gevist, moet je weten wat de bestandsgroottes van schelpdieren zijn in de Nederlandse kustwateren. Daarom brengen onze onderzoekers sinds 1990 jaarlijks de actuele omvang van de bestanden aan commercieel interessante soorten en hun verspreiding in kaart. Deze inventarisaties zijn primair gericht op de kokkel (Cerastoderma edule), mossel (Mytilus edulis), Amerikaanse zwaardschede (ook wel ‘mesheft’ genaamd; Ensis leei), halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata) en Japanse oester (Crassostrea gigas). Daarnaast worden ook alle aangetroffen andere soorten schelpdieren, krabben en stekelhuidigen geregistreerd.

  • Dit bodemhoogtebestand bevat een grid van de laatst gemeten bodemhoogten van de Rijkswateren in opdracht van Rijkswaterstaat. De bodemhoogten zijn uitgedrukt in meters t.o.v. NAP.

  • De Waddenzee, de zeegaten en de Noordzeekusten van de Waddeneilanden vertonen een zeer dynamisch gedrag. De dynamiek betreft de stroming van water en lucht en het transport, de erosie en sedimentatie van zand en slib. Deze processen resulteren in steeds veranderende morfologie (topografie / bathymetrie) van de eilanden, de platen en de geulen.

  • Met ingang van november 2005 is in navolging van Duitsland en Denemarken een klein deel van de Nederlandse Waddenzee gesloten voor (potentieel) schadelijke menselijke activiteiten. Het betreft een geulsysteem ten zuiden van Rottumerplaat. Doel van deze sluiting is om de ongestoorde ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee te kunnen volgen.

  • Geomorfologiekaart (vlakken) van de gebieden die onder invloed staan van de zee. De kaart is een interpretatie op basis van luchtfoto's 1:5.000 of 1:10.000 en veldwerk. Met geextrapoleerd wordt bedoeld dat de kaart is afgegrenst op de 4 procent droogvalduurlijn van het betreffende karteerjaar.

  • Beschrijving soortensamenstelling macrozoobenthische infauna van droogvallende delen in de gehele Nederlandse Waddenzee. Beschrijving sediment korrelgrootte samenstelling van droogvallende delen in de gehele Nederlandse Waddenzee. Databank met gegevens betreffen alle infauna, zowel wormen, kreeftachtigen als schelpdieren.

  • Beschrijving soortensamenstelling macrozoobenthische infauna van droogvallende delen in de gehele Nederlandse Waddenzee. Beschrijving sediment korrelgrootte samenstelling van droogvallende delen in de gehele Nederlandse Waddenzee. Databank met gegevens betreffen alle infauna, zowel wormen, kreeftachtigen als schelpdieren.

  • Beschrijving soortensamenstelling macrozoobenthische infauna van droogvallende delen in de gehele Nederlandse Waddenzee. Beschrijving sediment korrelgrootte samenstelling van droogvallende delen in de gehele Nederlandse Waddenzee. Databank met gegevens betreffen alle infauna, zowel wormen, kreeftachtigen als schelpdieren.