From 1 - 10 / 29
  • De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht EU-lidstaten om goede ecologische en chemische toestand van alle aangewezen waterlichamen (rivieren, meren, overgangs- en kustwateren) tegen 2015. Daarom is door Rijkswaterstaat Waterdienst het project ‘Onderzoek slibhuishouding Eems-Dollard’ gestart. Het doel van dit project, uitgevoerd door Deltares en Wageningen Marine Research (toen nog IMARES), was om onze kennis over de slibdynamiek in het Eems-estuarium te verbeteren, om de redenen voor de toename van troebelheid te identificeren en om maatregelen te definiëren voor een goede ecologische toestand van het estuarium. Het hele onderzoek bestaat uit een analyse van beschikbare data, het verzamelen van nieuwe data en het verbetering en toepassing van numerieke modellen. Deze dataset is verzameld door Wageningen Marine Research, en is gebruikt om de numerieke modellen te voorzien van ecologische gegevens, en om een aantal primaire productie-gerelateerde vragen te beantwoorden die belangrijk zijn om het doel (3) te bereiken. De dataset beschrijft de aanwezigheid van fytoplankton en primaire productie in 2012 en 2103, en op de aanwezigheid van fytobenthos en primaire productie in 2013. Daarnaast werden concentraties van nutriënten, zwevende stoffen en een aantal bijbehorende variabelen gemeten. Een gedetailleerd rapport met een overzicht van de toegepaste methoden, de analytische procedures en de resultaten worden geleverd als ‘Full data report’ (Brinkman et al, 2014). Op dit moment zijn de data voor pelagische primaire productie, algengroepen, Pocketbox sensordata, en nutriënten beschikbaar gemaakt.

  • Dit bodemhoogtebestand bevat een grid van de laatst gemeten bodemhoogten van de Rijkswateren in opdracht van Rijkswaterstaat. De bodemhoogten zijn uitgedrukt in meters t.o.v. NAP.

  • Ecotopenkaart Waddenzee 2020. In 2017 is een volledige versie van de ecotopenkaart opgeleverd. De eerstvolgende jaren worden nu per kombergingsgebied opgeleverd. Een ecotoop is een ecomorfologische, landschappelijke karteerbare eenheid. Het ecotopenstelsel is ingedeeld aan de hand van de criteria hoogte, stroomsnelheid, golfhoogte, droogvalduur, geomorfologie, zoutgehalte en sedimentsamenstelling. Met de ecotopenindeling worden graduele overgangen in deze variabelen omgezet naar discrete, karteerbare eenheden. Veranderingen in voor de ecologie relevante veranderingen in stroomsnelheid etc. worden zo eenduidig kwantificeerbaar en te gebruiken voor verkenningen, planstudies en evaluaties van aanleg en beheer.

  • Ecotopenkaart Waddenzee 2021. In 2017 is een volledige versie van de ecotopenkaart opgeleverd. De eerstvolgende jaren worden nu per kombergingsgebied opgeleverd. Een ecotoop is een ecomorfologische, landschappelijke karteerbare eenheid. Het ecotopenstelsel is ingedeeld aan de hand van de criteria hoogte, stroomsnelheid, golfhoogte, droogvalduur, geomorfologie, zoutgehalte en sedimentsamenstelling. Met de ecotopenindeling worden graduele overgangen in deze variabelen omgezet naar discrete, karteerbare eenheden. Veranderingen in voor de ecologie relevante veranderingen in stroomsnelheid etc. worden zo eenduidig kwantificeerbaar en te gebruiken voor verkenningen, planstudies en evaluaties van aanleg en beheer.

  • Ecotopenkaart Waddenzee 2019. In 2017 is een volledige versie van de ecotopenkaart opgeleverd. De eerstvolgende jaren worden nu per kombergingsgebied opgeleverd. Een ecotoop is een ecomorfologische, landschappelijke karteerbare eenheid. Het ecotopenstelsel is ingedeeld aan de hand van de criteria hoogte, stroomsnelheid, golfhoogte, droogvalduur, geomorfologie, zoutgehalte en sedimentsamenstelling. Met de ecotopenindeling worden graduele overgangen in deze variabelen omgezet naar discrete, karteerbare eenheden. Veranderingen in voor de ecologie relevante veranderingen in stroomsnelheid etc. worden zo eenduidig kwantificeerbaar en te gebruiken voor verkenningen, planstudies en evaluaties van aanleg en beheer.

  • Ecotopenkaart Waddenzee 2018. In 2017 is een volledige versie van de ecotopenkaart opgeleverd. De eerstvolgende jaren worden nu per kombergingsgebied opgeleverd. Een ecotoop is een ecomorfologische, landschappelijke karteerbare eenheid. Het ecotopenstelsel is ingedeeld aan de hand van de criteria hoogte, stroomsnelheid, golfhoogte, droogvalduur, geomorfologie, zoutgehalte en sedimentsamenstelling. Met de ecotopenindeling worden graduele overgangen in deze variabelen omgezet naar discrete, karteerbare eenheden. Veranderingen in voor de ecologie relevante veranderingen in stroomsnelheid etc. worden zo eenduidig kwantificeerbaar en te gebruiken voor verkenningen, planstudies en evaluaties van aanleg en beheer.

  • Ecotopenkaart Waddenzee 2017. Een ecotoop is een ecomorfologische, landschappelijke karteerbare eenheid. Het ecotopenstelsel is ingedeeld aan de hand van de criteria hoogte, stroomsnelheid, golfhoogte, droogvalduur, geomorfologie, zoutgehalte en sedimentsamenstelling. Met de ecotopenindeling worden graduele overgangen in deze variabelen omgezet naar discrete, karteerbare eenheden. Veranderingen in voor de ecologie relevante veranderingen in stroomsnelheid etc. worden zo eenduidig kwantificeerbaar en te gebruiken voor verkenningen, planstudies en evaluaties van aanleg en beheer.

  • In deze kaart is de gemiddelde saliniteit bij hoogwater en de variatie op basis van een 3D simulatie over het volledige jaar 2019 weergegeven. Let op: deze kaart betreft modelberekeningen die als input zijn gebruikt voor de Ecotopenkaarten 2022. Voor meer informatie wordt doorverwezen naar de Digitale Systeemrapportage.

  • Deze kaart laat de p50 (dus gedurende 50% van de tijd overschreden) diepte-gemiddelde stroomsnelheden zien, bepaald over twee springtij-doodtij periodes van 3 februari tot 4 maart 2019. Let op: deze kaart betreft modelberekeningen die als input zijn gebruikt voor de Ecotopenkaarten 2022. Voor meer informatie wordt doorverwezen naar de Digitale Systeemrapportage.

  • In deze kaart is de gemiddelde saliniteit bij hoogwater en de variatie op basis van een 3D simulatie over het volledige jaar 2019 weergegeven. Let op: deze kaart betreft modelberekeningen die als input zijn gebruikt voor de Ecotopenkaarten 2022. Voor meer informatie wordt doorverwezen naar de Digitale Systeemrapportage.